فرم معرفی و تکمیل اطلاعات پزشکان و کادر درمانی

فرم همکاری با پزشکان خیر و نیکوکار

لطفا در صورتی که تمایل به همکاری با موسسه خیریه ما دارید، فرم روبرو را تکمیل کرده تا کمیسیون پزشکی ما آن را بررسی و برای آغاز همکاری شما نیکوکار گزامی، اقدامات لازم را انجام دهند.