اساسنامه موسسه خیریه یگانه منجی حضرت صاحب الزمان علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم

همه روز روزه بودن همه شب  نماز کردن            همه ساله حج  نمودن سفر حجاز کردن
ز مدینه تا به کعبه سر و پا  برهنه  رفتن            دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن
شب جمعه ها  نخفتن  به خدای راز گفتن            ز  وجود بی نیازش طلب  نیاز کردن
به خدا که هیچ یک را ثمر آن قدر نباشد            که به روی نا امیدی در بسته  بازکردن


اساسنامه‌ی موسسه‌ی خیریه‌ی حضرت صاحب الزمان علیه السلام

فصل اول : کلیات و اهداف  

ماده ۱: نام سازمان موسسه ی خیریه ی حضرت صاحب الزمان علیه السلام است و در این اساسنامه به لحاظ اختصار خیریه نامیده می شود.

ماده ۲: کلیه فعالیت های خیریه غیر سیاسی  و غیر دولتی می باشد و ضمن رعایت کامل قوا نین و مقررات جمهوری اسلامی ایرا ن  بر طبق مفا د این اساسنا مه عمل خواهد شد. لذا خیریه و کلیه ی اعضای وابسته به آن به نام خیریه ؛ حق هیچ گونه فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب وگروه های سیاسی را ندارند.

ماده ۳: محدوده ی فعالیت خیریه در سطح جهان و با اولویت محدوده ی کشور جمهوری اسلامی ایران و به خصوص استان تهران می باشد.

ماده ۴: مرکز اصلی خیریه به نشانی تهران- خیابان ری- کوچه ی دردار-  مسجد حضرت صاحب الزمان عج الله تعالی فرجه الشریف واقع است و در صورت لزوم می تواند برابر مقررات در سایر نقاط داخل و یا خارج کشور شعبه و یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده ۵: خیریه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه ي اعضاء آن التزام خود را به موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۶: به منظور اشا عه ی فرهنگ غنی اسلامی و ارزش های والای انسانی در فعالیت های خیریه و نهادینه کردن ابعاد آن در اندیشه و عمل کارکنا ن خیریه ، سوگندنامه و منشور اخلاقی خیریه  حضرت  صاحب الزمان علیه  السلام مشتمل بر دستورالعمل های اخلاقی – اسلامی و نکات ظریف و راهبردی برای انجام هرچه  بهتر وظایف شرعی و قانونی و مسئولیت های محوله بر مبنای باورها و ارزش های اسلامی در جهت افزایش سطح رضایتمندی مراجعین ،  توسط هیات مدیره تدوین و به تصویب می رسد که پایبندی به آن برای کلیه  خادمین خیریه ضروری است. هیات مدیره خیریه موظف  است در  بدو ورود و شروع همکاری کلیه فعالین در خیریه ، تمهیدات لازم  برای  ادای سوگند  و امضاء منشور اخلاقی خیریه توسط آنان را فراهم نموده و سوگندنامه و منشور امضاء شده را در پرونده ی پرسنلی ایشان نگهداری نماید.
تبصره  ۱: برای تمدید همکاری لزومی به ادای سوگند و امضای منشور جدید نیست.
تبصره ۲: اگر رابطه ی همکاری فردی با خیریه به هر طریق قطع گردد ، برای ورود  مجدد وی به ارکان خیریه ؛ رعایت ماده ي ۶ این اساسنامه ضروری است.             

ماده ۷: مدت فعالیت خیریه از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده ۸: دارایی اولیه ی خیریه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ ....... ریال می باشد که توسط هیات موسس پرداخت گردیده است.

ماده ۹: هیات موسس خیریه اشخاصی هستند که برای تهیه مقدما ت تشکیل خیریه اقدام نموده و پس از تاسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده ۱۰: ا هداف خیریه عبارتند از:

الف: کلیات

۱- گسترش اخلاق اسلامی و انجام خدمات عام المنفعه در جهت اشا عه ، نشر ، تعلیم و ترویج فرهنگ غنی اسلامی.
۲- ترویج فرهنگ نوع دوستی و تامین مایحتاج و نیازمندی های خانواده های ایتام و مستمندان جامعه.
۳- بسط وتوسعه ی عدالت اجتماعی و تلاش در جهت بهبود وضعیت زندگی نیازمندان.
۴- توجه ویژه به علم ودانش ، تعلیم و تربیت و فراهم نمودن امکانات تحصیل فرزندان ایتام و مددجویان.
۵- ترویج سنت خداپسندانه ی قرض الحسنه و اعطای وام های قرض الحسنه ی بدون بهره به مددجویان.  
۶- ترویج سنت کریمه ی دستگیری از افتادگان وگشایش در کار خلق با اعطای کمک های مقطعی و یا ماهیانه ؛ حسب مورد ، به مدد جویا ن.                             
۷- گسترش فرهنگ سلامتی و بهداشت فردی و اجتماعی ، جسمانی و روانی و تامین نیازهای بهداشتی و درمانی مددجویان.                 
۸- توجه شایسته و بایسته به معضل مسکن و تلاش در راستای اسکان و تامین محل سکونت مددجویان.  
۹- ایجاد فرهنگ کارآفرینی و اشتغال مولد و کمک به مددجویان در مسیر اشتغال فعال و سازنده ی آنان.
۱۰- توجه ویژه به تشکیل خانواده به عنوان اولین و حیاتی ترین کانون اجتماعی و کمک به تسهیل امر ازدواج و فراهم نمودن جهیزیه.
۱۱- بسط و توسعه ی فرهنگ انجام کار گروهی و همکاری و هم اندیشی با سایر خیریه های همسو.  

ب: روش‌های اجرایی برای نیل به اهداف فوق عبارتند از:

۱- جلب و قبول کمک های مادی و معنوی مردمی از طریق عضو پذیری ؛ کمک های مقطعی و قبول هدایا.        
۲- دریافت وام و اعتبار بدون بهره از منابع داخلی و خارجی.    
۳- انجام و قبول عملیات و خدماتی از قبیل: اداره ی اموال دیگران اعم از منقول و غیرمنقول ، وصایت ، حفاظت ، قیمومیت ، وقف و.....  با حفظ موازین شرعی و قانونی درجهت پر بارترکردن منابع هزینه ای خیریه.
تبصره ۱: از آنجایی که کلیه ي اهداف و فعالیت های خیریه منحصرا در جهت خدمت به جامعه ی  بشری برای جلب رضای خداوند است ؛ لذا انجام هرگونه فعالیت انتفاعی خیریه صرفا برای تامین منابع مالی و هزینه های خیریه بوده و کیفیت آن مطابق با قوا نین فقهی و شرعی و مقررات کشور بوده و بر اساس آیین نامه های داخلی خیریه  که بعدا معین و به تصویب می رسد خواهد بود.                                    
۴- انجام معاملات و انعقاد هر نوع قرارداد ، مشارکت ، مضاربه ، مساقات ، مزارعه و ایجاد شرکت ها و فروشگاه های تعاونی و غیره به منظور رفع نیازهای مصرفی عمومی و تامین هزینه های خیریه.
۵- برپایی بازارچه های خیریه با کمک و همیاری تولیدکنندگان ، کسبه و دیگر توانمندان علاقمند.              
۶- تاسیس و بازسازی مدارس و مجتمع های آموزشی و همچنین تاسیس درمانگاه و مجتمع های بهداشتی درمانی.
۷- دایر کردن کلاس ها و دوره های آموزشی رایگان از جمله کلاس های آموزش خیاطی ، گلدوزی و آرایشگری.

فصل دوم: ساختار

ماده ۱۱: ارکان خیریه عبارتند از:    

الف: هیات موسس

ب: هیات امنا

ج: هیات مدیره                                                             

د: کمسیون‌های مختلف از قبیل: کمسیون مالی ، کمسیون اجرایی ، کمسیون پزشکی ، کمسیون اشتغال و کاریابی ،  کمسیون فرهنگی و هدایت کمک های مردمی ، کمسیون توسعه و سیاست گزاری.

تبصره ۱: پس از تصویب اساسنامه ؛ هرگونه تغییر در تعداد و شرح وظایف کمسیون ها از اختیارات هیات مدیره ی خیریه می باشد.

ه: بازرسان  

و: مدیر عامل

الف: هیات موسس

ماده ۱۲: وظایف هیات موسس عبارتست از:

۱- انجام اقدامات اولیه جهت تاسیس خیریه.
۲-  تهیه و تصویب اساسنا مه.
۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و برگزاری اولین مجمع عمومی.
۴- انتخاب اعضاء هیات امنا.
۵- انتخاب اولین مدیران و بازرسان.  

ب: هیات امنا  

ماده ۱۳: هیات امنای خیریه مرکب از حداقل  ۲۰  نفر می باشد که از سوی هیات موسس انتخاب می شوند. این هیات   بالاترین مقام خیریه بوده و در هر حال و در هر مورد نایب مناب موسسین می باشند.

ماده ۱۴: مجمع عمومی هیات امنا عالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده  تشکیل می شود.

ماده ۱۵: چنانچه ادامه همکاری هریک از اعضای هیات امنا به علت فوت ، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود ؛ هیات امنا  شخص واجد شرایط و مورد اعتما د دیگری را با اکثریت نسبی آرا به عنوان عضو جدید هیات امنا انتخاب می نماید.
تبصره ۱: در خصوص فوت و یا استعفا ، اولویت با فرزندان و یا بستگان درجه اول او و یا هر فردی است که شخص مذکور در زمان تصدی خود کتبا معرفی نموده است.

ماده ۱۶: مجمع عمومی هیات امنا حداقل سالی یک بار برای رسیدگی به امور خیریه تشکیل جلسه خوا هد داد و در نوبت اول جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و در صورتی که در دعوت نخست ؛ اکثریت حاصل نشد ؛ جلسه دوم به فاصله حداقل۱۰ روز تشکیل یافته و با حضور هر تعداد از اعضا ؛ جلسه رسمیت خواهد داشت.

ماده ۱۷: در جلسات رسمی هیات امنا ؛ تصمیمات با رای مثبت نصف به علاوه یک حاضرین مصوب خواهد شد ؛ مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که ملاک رای نسبی حاضرین خواهد بود.

ماده ۱۸: دعوت برای تشکیل مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه یا بوسیله ی پست یا تلفن و یا به هر نحو مقتضی دیگر به عمل خواهد آمد. فاصله ی تاریخ ابلاغ دعوتنامه با روز جلسه باید حداقل یک هفته و حداکثر یک ماه باشد.
تبصره ۱: روزنامه‌ی .................... به عنوان روزنامه‌ی کثیرالانتشار جهت درج آگهی های خیریه تعیین گردید.

ماده ۱۹: دعوت از اعضا هیات امنا برای تشکیل مجمع عمومی عادی توسط رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۰: وظایف مجمع عمومی عادی هیات امنا:

۱- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان خیریه.  
۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرسان خیریه.
۳- تعیین خط مشی کلی خیریه.  
۴- بررسی و تصویب و یا رد پیشنهادهای هیات مدیره ی خیریه.
۵- تعیین عضو جانشین هیات مدیره ی خیریه.                                    
۶- رسیدگی و تصویب ترازنامه و بیلان و تعیین و تصویب بودجه ی خیریه.
۷- تا مین زیان احتمالی.
۸- عزل عضوی از هیات امنا یا عزل هیات مدیره و یا عزل بازرسان خیریه.
۹- اصلاح اساسنامه ی خیریه به جز موادی که مربوط است به اهداف و مدت خیریه.
ماده ۲۱: مجمع عمومی هیات امنا ممکن است در هر زمانی به صورت فوق العاده با شرایط زیر تشکیل گردد:
۱- به تقاضای اکثریت اعضای هیات مدیره.
۲- به تقاضای بازرسان.
۳-  به تقاضای حداقل یک سوم اعضای هیات امنا در صورتی که هیات مدیره  یا بازرسان ظرف مدت ۲۰ روز  به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل جلسه ی مجمع عمومی عمل ننمایند.

ماده ۲۲: دعوت از اعضای هیات امنا برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده حسب مورد توسط رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل و یا  بازرسان به عمل خواهد آمد. این دعوت کتبی بوده و حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل با ید به اطلاع اعضای هیات امنای خیریه رسیده باشد.

ماده ۲۳: مجمع عمومی فوق العاده هیات امنا در نوبت اول ؛ مطابق با مجمع عمومی عادی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یا بد و در نوبت دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

ماده۲۴: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب حداقل دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۲۵: وظایف مجمع عمومی فوق العاده ی هیات امنا:

۱- تصویب تغییرات اساسنامه ی خیریه به جز موادی که مربوط است به اهداف و مدت خیریه.
۲- بررسی و تصویب و یا رد پیشنهاد انحلال خیریه.
۳- تغییر در میزان سرمایه ی خیریه و تامین زیا ن احتمالی.
۴- هرگونه تغییر در ماهیت خیریه.

ماده ۲۶: جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده ی هیات امنا توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس ؛ یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره ۱: اعضای هیات رئیسه ی مجمع با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب می شوند و این افراد نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند.
تبصره ۲: رئیس هیات مدیره ی خیریه رئیس هیات رئیسه ی مجمع عمومی خواهد بود ، مگر آن که موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره بخشی از دستورکار مجمع باشد.

ج: هیات مدیره

ماده ۲۷: موسسه ی خیریه حضرت صاحب الزمان علیه السلام دارای هیات مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲  نفر عضو علی البدل خواهد بود که توسط هیات امنای خیریه برای مدت ۴ سال انتخاب خواهند شد.  
تبصره ۱: انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره برای د وره های بعدی بلامانع می باشد.  

ماده ۲۸: هیات مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان مدت تصدی خود ؛ از اعضای هیات امنا جهت برگزاری مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به منظور انتخاب هیات مدیره ی جدید دعوت نماید.
تبصره ۱: تا زمانی که اعضای هیات مدیره ی جدید از سوی مجمع عمومی انتخاب و معرفی نشده اند ؛ همان هیات مدیره ی قبلی در مسئولیت خود کمافی السابق باقی خواهند بود.  

ماده ۲۹: جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده ۳۰: شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع کتبی قبلی در ۳ جلسه ی متوالی و یا ۶ جلسه ی متنا وب در حکم استعفای عضو غایب خوا هد بود.

ماده ۳۱: هیات مدیره علاوه برجلساتی که به صورت مرتب و هفته ای یک بار تشکیل می دهد ؛ بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس و یا مدیر عامل تشکیل جلسه ی فوق العاده خواهد داد.
 تبصره ۱: دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل ۳ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده ۳۲: در صورت استعفا ؛ فوت و یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، حسب مورد ، اعضای علی البدل به جای عضو اصلی در مدت زمان باقیمانده از زمان تصدی هیات مدیره یا بازرسان انجام وظیفه خواهند نمود.

ماده ۳۳: در صورتی که تعداد افراد هیات مدیره ( اصلی و علی البدل) به هر دلیل کمتر از دو سوم تعداد اعضای اصلی شود ؛ مجمع عمومی به صورت عادی یا فوق العاده ، حسب مورد ، جهت انتخاب و تکمیل تعداد باقیمانده ی اعضا برگزار خواهد شد.

ماده ۳۴: هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب  شدن تشکیل می دهند ؛ از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند نمود که حدود و اختیارات ایشان طبق اصول اساسنامه و منطبق بر آئیننامه ای که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید می باشد.
تبصره ۱: هیات مدیره می تواند در هر موقع که صلاح بداند افراد فوق الذکر را از سمت های خود عزل نماید.  
تبصره ۲: هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمت های دیگری برای اعضای هیات مدیره تعریف و منطبق با آن عمل نماید.

ماده ۳۵: هیات مدیره نماینده ی قانونی خیریه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل است:             
حفظ و حراست از اموال منقول وغیر منقول ، رسیدگی به حساب ها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانک ها ، انجام تشریفات قانونی جهت تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه ی مراحل قانونی ، تعیین حکم در محاکم و عزل آن ، تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعا وی از طریق سازش ( مصالحه ) ، تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با حق توکیل  به غیر.
تبصره ۱: جز در مورد موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه تصمیم گیری و اقدام درباره ی آن ها در صلاحیت خاص هیات امنای خیریه می باشد ؛ هیات مدیره کلیه ي اختیارات لازم برای اداره ی امور مربوط به خیریه را مشروط به رعایت مصالح خیریه و در جهت پیشبرد اهداف آن و بر طبق مندرجات اساسنامه ؛ دارا می باشد.

ماده ۳۶: هیات مدیره پس از تصویب مصوبات در جلسات خود ، می تواند راسا جهت انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری اقدام نماید.

د: کمسیون ها  

ماده ۳۷: در راستای مدیریت گروهی و فراگیر و استفاده ی حداکثری از مشارکت نیروهای فعال و علاقه مند ؛ هیات مدیره کمسیون های مختلفی را به عنوان زیرمجموعه ی خود تشکیل و فعال می سازد. این کمسیون ها به عنوان بازوی اجرایی و مشورتی مدیرعامل و هیات مدیره عمل می نمایند. وظیفه اصلی این کمسیون ها رتق و فتق امور فرعی و ارایه کردن پیشنهادات برای طرح وتصویب در هیات مدیره می باشد. بیشتر اعضای این کمسیون ها را نیروهای داوطلب و اعضای افتخاری تشکیل می دهند که خود می تواند زمینه ساز توانمندسازی آنان و جذب ایشان در هیات مدیره های بعدی گردد و جایگزین مناسبی برای کسری اعضای هیات امنا می باشند.

ماده ۳۸: هر یک ازاعضای هیات مدیره حداقل در ۲  کمسیون عضو می گردد. تعداد اعضای هر کمسیون بر اساس شرح وظایف حداقل ۳ نفر و حداکثر نامحدود می باشد.

ماده ۳۹: در بدو تاسیس خیریه تعداد و اسامی کمسیون ها و شرح وظایف آن ها عبارتند از:
۱- کمسیون مالی: که شامل افرادی چون خزانه دار ؛ حسابدار ؛ انباردار و تحصیلداران می باشد.
۲-  کمسیون اجرایی: که شامل واحدهایی از قبیل گروه تحقیق ؛ ستاد جهیزیه ؛ ستاد ارزاق ؛ ستاد اسکان و تهیه ی مسکن می باشد و کارگزارانی از جمله نیروهای تدارکات ، بایگان ، روابط عمومی و پاسخگویی به مراجعان در این کمسیون جای دارند. تحقیق اولیه از خانواده های مددجو ؛ بررسی عضویت و یا عدم عضویت خانواده های تحت پوشش و سیاست گزاری وزمان بندی تحقیق مجدد از خانواده ها از جمله وظایف گروه تحقیق است و دیگر گروه ها و ستادها حسب موضوع و فلسفه ی وجودی خود ؛ هماهنگی و پیشبرد وظایف محوله را به عهده دارند.

۳-  کمسیون پزشکی: که هماهنگی با بیمارستان ها ؛ درمانگاه ها ؛ و دیگر موسسات و خیریه های همسو جهت استفاده ی بهینه از امکانات و سرمایه گذاری آن ها و ارجاع و هدایت مددجویان نیازمند به خدمات پزشکی را به این موسسات و پی گیری پرونده ی پزشکی آنان از اهم وظایف این کمسیون می باشد.

۴- کمسیون اشتغال و کاریابی: که ضمن تماس و هماهنگی با کارخانجات و شرکت ها و بنگاه های اقتصا دی و بررسی و سنجش نیاز این واحدها به نیروی کار ؛ و همچنین تشکیل کلاس های کارآموزی و هنری ؛ نسبت به معرفی اشخاص مستعد و آماده از بین خانواده های مددجو به این واحدها اقدام و مسایل را پی گیری می نمایند.
 ۵- کمسیون فرهنگی و هدایت کمک های مردمی: که مسئولیت هایی همچون نحوه ی تشکیل اجتماعات برای پیشبرد اهداف خیریه ؛ مکاتبات با اعضا و نیروهای افتخاری ؛ جلب مشارکت ها ی مردمی ؛ بسط و گسترش فرهنگ خیرات و اخلاق اسلامی ؛ تدوین منشور اخلاقی خیریه و تلاش در راستای عملی کردن آن ؛ از اهم کارهای این کمسیون می‌باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ۶- کمسیون توسعه و سیاست گزاری: که کارهایی نظیر تدوین دستور جلسات هیات مدیره ؛ تبیین خط مشی آینده ی خیریه ؛ تدوین سیاست های کلی خیریه ؛ پی گیری مصوبات هیات مدیره و نظارت بر نحوه ی اجرای آن ؛ بررسی وجمع بندی و تحلیل داده های اعضا در برگه های عضویت از جمله مسئولیت های این کمسیون می باشد.

ماده ۴۰: شرح وظایف و حیطه ی مسئولیت هر کمسیون را هیات مدیره تصویب می نماید.

ماده ۴۱: در صورت لزوم هیات مدیره می تواند تعداد کمسیون ها و شرح وظایف آن ها را تغییر داده و برطبق مصوبات جدید عمل نماید.

ماده ۴۲: هماهنگی بین کمسیون های مختلف و هماهنگی بین کمسیون ها و هیات مدیره از وظایف مدیر عامل است.

ماده ۴۳: رئیس و نایب رئیس هرکمسیون توسط هیات مدیره انتخاب می شوند.

ماده ۴۴: هر کمسیون می تواند اعضای افتخاری خود را از میان نیروهای داوطلب مومن انتخاب و به هیات مدیره پیشنهاد نماید و پس از تایید و تصویب هیات مدیره ؛ با ایشان شرو ع به همکاری نما ید.   

ه: بازرسان

ماده ۴۵: مجمع عمومی هیات امنا یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۴ سال انتخاب خواهند نمود.
تبصره ۱: انتخاب مجدد بازرسان برای دوره های بعدی بلامانع می باشد.

ماده ۴۶ : وظایف بازرسان به شرح ذیل می باشد:                      
۱-  بررسی کلیه ی اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی هیات امنا.
۲- مطالعه ی گزارش سالانه ی هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه ی گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.
۳- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
۴-  اظهار نظر کتبی درباره ی صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و یا مدیر عامل در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند.
۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده ی بازرسان قرارداده و یا قرار می دهد.
 تبصره ۱: بازرسان می توانند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نمایند.

ماده ۴۷: بازرسان می توا نند در موارد لزوم هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیا ت اجرا شده در خیریه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات لازمه را مطالبه نمایند و مورد رسیدگی قرار دهند و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده ی هیات امنا را بنمایند.

ماده ۴۸: در صورت فوت ، استعفا ، معذوریت و یا سلب شرایط از بازرس اصلی ؛ بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده ۴۹: تا زمانی که جانشین بازرسان از سوی مجمع عمومی هیات امنا انتخاب و معرفی نشده اند ؛ همان افراد قبلی در مسئولیت خود کمافی السابق باقی خواهند بود.

ماده ۵۰: اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس خیریه انتخاب شوند:  
۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دادگاه ، از حقوق اجتماعی محروم شده اند.
۲- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل خیریه.

و: مدیر عامل

 ماده ۵۱: هیات مدیره از بین خود یا خارج از اعضای خود ، یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می نماید. حدود اختیارات ، مدت تصدی ، وظایف و مسئولیت های او را هیات مدیره تعیین می نماید.

ماده ۵۲: اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره ی مدیریت عاملی او از مدت عضویت اش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود ولیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.

ماده ۵۳: مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی خیریه می باشد و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره برطبق اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده ی خیریه محسوب شده و از طرف خیریه حق امضاء دارد.

ماده ۵۴: عزل مدیر عامل از اختیارات هیات مدیره می باشد که بایستی مستند و مستدل باشد.

ماده ۵۵: تا زمانی که جانشین مدیر عامل از سوی هیات مدیره معین نگردیده ؛ مدیر عامل قبلی در مسئولیت خود باقی خواهد بود.

ماده ۵۶: کلیه ي اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل به علاوه ی امضای خزانه دار و با مهر خیریه معتبر خواهد بود ؛ و در غیاب مدیر عامل جانشین مدیر عامل و در غیاب خزانه دار ، رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره به جای ایشان امضا خواهند نمود.

ماده ۵۷: مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئو لیت های زیر است:
۱- نمایندگی قانونی خیریه در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ظوابط و مصوبات هیات مدیره.  
۳- نگهداری از اموال ، دارایی ها ، حساب ها ، اسناد و دفاتر خیریه.
۴- اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی ازجانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد.
۵- ارائه ی پیشنهادهای لازم به هیات مدیره در زمینه ی گسترش ؛ بهبود و هماهنگی در فعالیت های خیریه به منظور ارائه و بررسی در مجمع عمومی هیات امنا.
۶- تهیه ی پیش نویس ترازنامه ؛ بودجه ؛ خط مشی و گزارش سالانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی.
۷- تهیه ی پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره.
۸- نظارت ؛ پیگیری و ایجاد هماهنگی در فعالیت کمسیون های مختلف ، شعب ، نمایندگی ها و دفاتر خیریه.
۹- پیشنهاد برگزاری جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده هیات امنا به هیات مدیره با ذکر علل موجه جهت تصویب.  
۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به  مدیر عامل محول شده یا بشود.       
ماده ۵۸: در صورتی که مدیر عامل از اعضای هیات مدیره نباشد ؛ بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.
ماده ۵۹: مدت ماموریت مدیر عامل از مدت ماموریت هیات مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است. و به هرحال در صورت انقضای مدت ماموریت ؛ مدیر عامل موظف است تا تعیین و معرفی جانشین ، وظایف محو له را کمافی السابق انجام دهد.  

فصل سوم: امور مالی  

ماده ۶۰: بودجه ی خیریه از طرق ذیل تامین می گردد:                                                                                                                                
۱- دریافت کمک های مقطعی و ماهیانه از هیات موسس و هیات مدیره.
۲- دریافت کمک های مقطعی و ماهیانه ی اعضا.
۳- قبول هدایا وکمک های مردمی.
۴- انجام معاملات و فعالیت های انتفاعی به صورت عام ؛ وفق احکام شرعی و مقررات کلی کشور و مطابق با مفاد این اساسنامه.
۵- برپایی بازارچه های خیریه.      
۶- استفاده از امکانات و تجهیزات و سرمایه ی سازمان ها و موسسات خیریه ی همسو.

ماده ۶۱: درآمد و هزینه های خیریه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هرسال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.

ماده ۶۲: خیریه مکلف است کلیه ی درآمد های حاصله ی سالانه را برطبق اساسنامه صرف اهداف و وظایف خیریه نماید.

ماده ۶۳: سال مالی خیریه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود. به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.  

ماده ۶۴: کلیه ي مدارک ، پرونده ها ، مکاتبات و اسناد در دفتر مرکزی خیریه نگهداری می شود.   

ماده ۶۵: مصوبات و صورت جلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.   

ماده ۶۶: خیریه دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد.
تبصره ۱: مدیر عامل و هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم خیریه مسئولیت قانونی دارند.  

فصل چهارم: انحلال و تسویه   

ماده ۶۷: چنانچه به عللی تصمیم به انحلال خیریه گرفته شود ؛ مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم مجموع آرا ، ۵ نفر را از بین خود یا اعضای هیات مدیره یا خارج آن به عنوان هیات تسویه انتخاب می نمایند.

ماده ۶۸: هیات تسویه پس از رسیدگی به حساب ها و تسویه بدهی ها و تعیین دارایی مسلم ( اعم از منقول و غیرمنقول ) و وصول مطالبات باقی مانده ؛ دارایی خیریه را با تصویب هیات امنا در اختیار یکی از مراجع مشهورتقلید که مورد قبول اکثریت مردم باشد قرارخواهد داد و یا با نظر مرجع مذکور آن را به یکی از مراکز خیریه ی همسو واگذار خواهدکرد.

ماده ۶۹: این اساسنامه در ۴  فصل و ۶۹ ماده و ۱۷ تبصره در نشست هیات موسسین و هیات امنا خیریه ی حضرت صاحب الزمان علیه السلام در روز دوشنبه  مورخ  ۷ ۲ / ۰۴ / ۱۳۹۰ شمسی مطابق با شانزدهم شعبان المعظم یکهزار و چهارصد و سی و دو هجری قمری به تصویب رسیده و قابل اجرا می باشد.