فرم درخواست (مددجویان)

حفظ اسرار مددجو

مددجوی گرامی، اطلاعاتی که در فرم مقابل دریافت می شود صرفا برای تشکیل پرونده در موسسه خیریه مهر استفاده خواهد شد و کاملا محرمانه تلقی می شود.

تکمیل درست این اطلاعات برای رسیدگی به درخواست شما الزامی است و در صورت نقص در پرونده رسیدگی به درخواست شما با تاخیر انجام خواهد شد لذا تقاضا دارد حتی المقدور تمامی فیلدهای مربوطه را تکمیل نمایید.